top of page
Search

Sosial innovasjon

Updated: Mar 18, 2021

Vi finner nye løsninger for å ta vare på felleskapets utfordringer i skjæringspunktet mellom arbeidsinkludering, ressursbruk og utvikling av de nye grønne, lokale arbeidsplasser.



8 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page